تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - یاد سهراب به خیر...

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

یاد سهراب به خیر...


یــــــاد ســـــهراب بـــــخیر

               آن سپـــــهری کـــــه تـــــا لحـــــظه ی خـــــاموشـــــی گفــــتـــ:      
 
       تـــــو مـــــرا یـــــاد کنـــــی یـــــا نکـــــنی 

              بـــــاورت گـــــر بشـــــود یـــــا نشـــــود         

      حـــــرفی نیــــــــــستـــــ ...       

       امـــّـــــا   نفـــــســـــم میـــــگیـــــرد 

              در هـــــوایی کـــــه نفـــــس هـــــای تـــــو نیســـــتـــــ ...!

Download Flash Player To View Flash Clock


[ یکشنبه 26 مرداد 1393 ] [ 04:52 ب.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]