تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - زندگی....

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

زندگی....

 زنـدگے رســـــــم פֿـوشـــــــــــاینـدے اســـــــتـ. 
  
 زنـدگے بــــــال و پرے دارد بــــــا وســـــــعت بــــــرگ، 
  
 پرشـــــــــــے دارد انـدازـــهـ ے عشـــــــــــق. 
  
 زنـدگے چیزـــے نـیســـــــت ، ڪهـ لب طاقچهـ ے عادت از یاد مـــن و تـو بــــــرود. 
  
 زنـدگے جذبــــــهـ دســـــــتـے اســـــــت ڪهـ مـــے چینـد. 
  
 زنـدگے نـوبــــــر انـجیر ســـــــیاهــ،در دهــان گ๛ تـابــــــســـــــتـان اســـــــتـ. 
  
 زنـدگی،بــــــعد درפֿـت اســـــــت بــــــهـ چشـــــــــــم פـشـــــــــــرهــ. 
  
 زنـدگے تـجربــــــهـ شـــــــــــب پرهـ در تـاریڪے اســـــــتـ. 
  
 زنـدگے פـ๛ غـریبــــــے اســـــــت ڪهـ یڪ مـــرغ مـــهــاجر دارد. 
  
 زنـدگے صوت قطارے ســـــــت ڪهـ در פֿـواب پلے مـــے پیچد. 
  
 زنـدگے دیدن یڪ بــــــاغـچهـ از شـــــــــــیشـــــــــــهـ مـــســـــــدود هــواپیمـــاســـــــتـ. 
  
 פֿـبــــــر رفتـن مـــوشـــــــــــڪ بــــــهـ فضا، 
  
 لمـــ๛ تـنـهــایے مـــاهــ، 
  
 فڪر بــــــوییدن گل در ڪرهـ اے دیگر. 
  
 زنـدگے شـــــــــــســـــــتـن یڪ بــــــشـــــــــــقاب اســـــــتـ. 
  
 زنـدگے یافتـن ســـــــڪهـ دهــشـــــــــــاهــے در جوے פֿـیابــــــان اســـــــتـ. 
  
 زنـدگے مـــجذور آینـهـ اســـــــتـ. 
  
 زنـدگے گل بــــــهـ تـوان ابــــــدیتـ، 
  
 زنـدگے ضرب زـــمـــین در ضربــــــان دل مـــا، 
  
 زنـدگے هــنـدســـــــهـ ســـــــادهـ و یڪســـــــان نـفســـــــهــاســـــــتـ. 
  
 ســـــــهــراب ســـــــپهــرے  


[ شنبه 30 خرداد 1394 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]