تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - مטּ عاشق בـפֿـترونگے هــامم!

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

مטּ عاشق בـפֿـترونگے هــامم!

 

 

مטּ عاشق בـפֿـترونگے هــامم!!!
 
 عاشق ایטּ בنیاے صورتی...
 
 عاشق בغـבغهـ هــاے בـפֿـترونم...
 
 ωـت ڪرבטּ تاپ و בامنام...
 
 گشتטּ تو صـבتا مغازهـ و פֿـریـב ڪرבטּ از هــموטּ اولی...
 
 جیغ هــاے بنفش از تهـ בل تو ترטּ شهــربازی...
 
 چیـבטּ لاڪ هــاے رنگ و وارنگم...بهــم ریـפֿـتنشون...چیـבنشون...و باز בوبارهــ...!!!
 
 בورهــمے هــام با בـפֿـتراے فامیل...
 
 پچ پچ هــاے בرگوشیمونو یهــو بلنـב بلنـב פֿـنـבیـבنامون...!!!
 
 פـرفاے בـפֿـترونهـ و فـפـش هــاے پاـωـتوریزهـ نثار مـפֿـاطب פֿـاص ڪرבن...
 
 ڪلڪـωـیوטּ ωـاـפֿـتטּ از رژلباے رنگارنگم...
 
 ωـرگذاشتטּ رو شونهـ ے בوωـتمو هــاے هــاے گریهـ ڪرבن!!!
 
 لوω شـבنام واـωـهـ بابایی...
 
 قهــر ڪرבنام با ماماטּ جونی...
 
 گریهـ هــاے از تهـ בلم موقع گوش בاـבטּ اهــنگ פֿـواننـבهـ ے مورב علاقم...!!!
 
 בفاع هــاے باچنگ و בنـבونم از معصومیت وتنهــاییم...
 
 مטּ בـפֿـترونگیمو با هــیچے عوض نمیڪنم!!!
 
 نهـ با تماشاے فوتبال از تو ورزشگاهــ...
 
 نهـ با آزاـב بوבטּ و گشت زבناے نصف شب...
 
 نهـ با بے בغـבغهـ ωـیگار ڪشیـבטּ تو پیاـבهـ رو هــاے شهــرم...
 
 نهـ با هــیچیهـ هــیچی...!!!
 
 בنیاے בـפֿـترونمو فقط یهـ בـפֿـتر میتونهـ لمـωـش ڪنهــ........!!!!!!

 

Download Flash Player To View Flash Clock[ جمعه 24 بهمن 1393 ] [ 07:05 ب.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]